GREECE TRIP - Ubytování v Řecku.....

www.greece-trip.info

Get Adobe Flash player

Kontakty


Komunikace v řeckém, českém a slovenském jazyce
E-mail:
greece.trip@seznam.cz
Telefon:
CZ:+420 737 43 36 82

Skype: jorfanu1


       

       

Následujte nás

Neflea-Greece Trip - Ubytovaní v Řecku

Propagujte i svojí stránku

   Návštěvní kniha   

Rezervace hotelů on-line


Cestovní agentura Neflea - specialista na Řecko - Ubytování v Řecku

Podmínky - ubytování v Řecku

Všeobecné obchodní podmínky - Ubytování v Řecku

1. Úvodní ustanovení - webové stránky s názvem GREECE TRIP - Katalog ubytování v Řecku - jsou stránkami společnosti NEFLEA GROUP s.r.o., se sídlem v Praha 2, Nusle, Oldřichova 620/34, Česká republika, IČ:24819077

Adresa sídla: NEFLEA GROUP s.r.o.,Praha 2, Nusle, Oldřichova 620/34, Česká republika

NEFLEA GROUP s.r.o. je oprávněna provozovat cestovní agenturu. Hlavním předmětem činnosti je poskytování informací o řeckých lokalitách a zprostředkování informací a ubytovacích kapacit za účelem individuální i skupinové turistiky. Rovněž zprostředkování služeb a ubytování, které poskytují řecké cestovní kanceláře, případně provozovatelé ubytovacích zařízení, nebo jiných služeb souvisejících s cestovním ruchem.Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou součástí domluvy mezi zákazníkem a NEFLEA GROUP s.r.o.

2. Objednávka a rezervace může být uzavřena po vzájemném vyrozumění písemně, telefonem, faxem nebo e-mailem. Smluvní vztah mezi NEFLEA GROUP s.r.o. a zákazníkem či objednatelem je podrobně upraven v těchto Všeobecných podmínkách, které se týkají výhradně námi (Cestovní agentura - Neflea )zprostředkovaného ubytování. U nezletilých dětí do 18 let závaznou objednávku musí odsouhlasit jejich zákonný zástupce.

V objednávce a rezervaci musí být uvedeno

Vaše jméno
Přesné datum vašeho pobytu
Přesný počet osob
Typ a místo objektu


3. Platební podmínky - Platební podmínky si stanoví sjednaní ubytovatelé a NEFLEA GROUP s.r.o. samostatně a klient s nimi bude seznámen prostřednictvím NEFLEA GROUP s.r.o. Budou uvedeny v rezervaci, která bude současně použita jako "ubytovací poukaz". Obvykle při závazné objednávce pobytu, formou řádně vyplněné objednávky, zákazník zaplatí zálohu v dojednané výši z ceny objednaných/ubytovacích/ služeb (pokud není uvedeno jinak). Úhradu zbývající části je zákazník povinen uhradit nejpozději při odběru sjednaných služeb nebo ubytování, tak jak bude uvedeno také v rezervaci. Po potvrzení o zaplacení zálohy na účet NEFLEA s.r.o., zákazník obdrží potvrzení o platnosti rezervace a jiné pokyny související s jeho pobytem. Rezervace a zprostředkování jiných služeb probíhají elektronickou cestou. Vzhledem k objemu zadávaných dat CA nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací na webových stránkách. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží v rezervaci a cestovní pokyny zaslané cestovní agenturou Neflea. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdů do databáze serveru, i po rezervaci. CA nenese odpovědnost za případné škody klienta vzniklé v souvislosti s nepřesnými daty na stránkách CA.

4. Služby a cena ubytovací služby a jejich ceny jsou specifikovány u jednotlivých nabídek na internetových stránkách.

Ceny: Všechny ceny uvedené na našich stránkách jsou NET a zahrnují veškeré poplatky za uvedené služby. Uvedené ceny musí být klientům potvrzeny na základě žádosti a musí být případně klientem akceptovány v závislosti na dostupnosti v době rezervace. Výše uvedené ceny ubytování - zejména u studií a apartmánů jsou platné pro dobu pobytu nejméně 3 - 4 dnů.

Ceny které jsou uvedeny neobsahují žádné skryté poplatky a ceny uvedené na webu jsou platné pro uvedené období. Rovněž tyto ceny jsou platné pouze při rezervacích námi poskytovaných prostřednictvím internetu.

CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout překlepem či chybou při zadávání dat do systému. Stejně tak si CA vyhrazuje právo nepřijmout neúplné, či matoucí objednávky (např. s chybějícím telefonním číslem) a to i bez odpovědi zákazníkovi.

5. Potvrzení rezervace - záloha:

Zálohová platba je požadována po potvrzení možnosti Vaší rezervace. Výše zálohy se liší u každého ubytování - můžete najít informace o výši zálohy ve spodní části ceníku pro dané ubytovací zařízení.Zálohu je třeba zaplatit ve lhůtě stanovené v rezervaci. V okamžiku kdy bude vaše záloha připsána na účet uvedený v rezervačním formuláři, nabývá Vaše rezervace platnosti a obdržíte od nás vyrozumění o platnosti Vaší rezervace. Společně s rezervací Vám zašleme veškeré informace potřebné pro Váš pobyt.

Pokud záloha nedosahuje celkovou cenu pobytu, bude zbývající částka zaplacená na začátku pobytu pronajímateli , nebo  konkrétní řecké cestovní kanceláři.

Rezervace - ubytovací poukaz - Obsahuje jméno a adresu ubytovacího zařízení a kontakt na poskytovatele ubytovacích zařízení. Zkontrolujte si, že vaše rezervace obsahuje správné informace - pokud jsou nějaké informace nesprávné, kontaktujte nás. Neshody zjištěné později nemohou být přijaty jako podklad ke stížnosti. Vezměte si s sebou rezervaci - ubytovací poukaz a prokažte se jím Vašemu ubytovateli.

6. Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky: Zákazník může odstoupit od uzavřené smlouvy-za kterou se považuje závazná objednávka a zaplacená výše stanovené zálohy. Storno pobytu zákazník provádí vždy písemně. Zrušením smlouvy z jakýchkoliv důvodů vstupují v platnost stornovací podmínky , které jsou uvedeny na příslušné webové stránce jednotlivých ubytovacích jednotek. Klient je povinen je respektovat.

Vrácení zálohy klientovi závisí na době, ve které rezervaci zruší.V případě zrušení vaší rezervace nás kontaktujte např.e-mailem, uveďte jméno na které byla rezervace vystavena a číslo rezervace. My vám obratem zašleme zálohu nebo adekvátní část zálohy na kterou máte nárok. - Bankovní poplatky spojené s navrácením zálohy platí klient.

7. Začátek a konec pobytu: Všeobecně platí, že Vaše rezervace je platná v den příjezdu od 14.00hod a končí v den odjezdu v 10.00hod.Toto platí, pakliže nebude uvedeno v rezervaci jinak.

8. Reklamace: Není-li zákazník spokojen s kvalitou poskytnutých ubytovacích služeb, je oprávněn provést reklamaci přímo u ubytovatele a případně se obrátit na nás. Většinu nesrovnalostí lze vyřešit po dohodě s ubytovatelem. Na stížnosti po odjezdu klientů nebude brán zřetel.

Jednotlivé pokoje se mohou lišit velikostí, polohou i vybavením.

V případě přistýlky je nutné počítat s omezením volného prostoru.

Fotografie ubytovacích jednotek jsou ilustrační a nemusí vždy odpovídat ubytovací jednotce, ve které bude klient při příjezdu ubytován.

Zavazadla: při odjezdu si můžete nechat zavazadla v ubytovacím zařízení pouze po dohodě s majitelem.

Nabídky platí do vyprodání ubytovacích kapacit.


9. Změny objednaných služeb a cen: Změny objednaných ubytovacích služeb a cen po zaplacení zálohy jsou nepravděpodobné, přesto nemohou být zcela vyloučeny. Dojde-li ke zvýšení nebo zavedení odvodů a daní na určité služby, k navýšení směnného kursu,nebo změny stavu ubytovacích kapacit-př.požár, povodeň aj. jedná se o závažné změny. Takové změny je NEFLEA GROUP s.r.o.povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. NEFLEA GROUP s.r.o. si vyhrazuje v tomto případě právo zrušit rezervaci a vrátit klientovi složenou zálohu v plné výši, nebo poskytne klientovi ubytování stejné kvality bez dalších finančních nároků. Bude-li klientovi toto řešení nabídnuto a jím odsouhlaseno, nemá již vůči NEFLEA GROUP s.r.o.jakékoliv další nároky.

10. Odpovědnost : NEFLEA GROUP s.r.o. působí pouze jako jako zprostředkovatel pro řecké cestovní kanceláře, dopravní podniky,hotely, byty,půjčovny aut a ostatní smluvní partnery a odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv ztráty,škody, zranění a incidenty. Rovněž tak odmítá odpovědnost za stávky a nepředvídané okolnosti.

11. Pojištění: V ceně pobytu není zahrnuto žádné pojištění. Klientům se doporučuje před cestou se pojistit. Za veškeré škody na hmotném i nehmotném majetku způsobené jednotlivým ubytovatelům je zodpovědný klient a je povinen je uhradit.

Pojištění na cesty     >>12. Závěrečná ustanovení: Všeobecné podmínky platí pro účastníky všech ubytování zajišťovaných NEFLEA GROUP s.r.o. a nabývají účinnosti dnem 15.3.2011. Potvrzením rezervace zákazník prohlašuje, že je seznámen s těmito podmínkami, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

13.Ochrana osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. CA prohlašuje, že zpracovává osobní údaje na základě smlouvy se správcem, tedy pouze v rozsahu a za podmínek, které stanovil správce (pořádající CK, pojišťovna apod.). CA dále prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou chráněny ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. a budou sloužit výhradně a pouze jen pro potřeby CA. Odesláním nezávazné objednávky, či podepsáním cestovní smlouvy dává zákazník CA souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoli písemně zrušit svůj souhlas a jeho data budou z databáze CA vymazána.

NEFLEA GROUP s.r.o.,se sídlem v Praze 2,Česká republika, IČ:24819077


Všeobecné obchodní podmínky (ke stažení a vytištění - PDF)Cena ubytování v Řecku - zahrnuje

Cena za ubytovací jednotku - studio nebo apartmán/noc, parkování, lázeňská taxa , závěrečný úklid, povlečení a ručníky. Cena ubytování je konečná, včetně spotřeby vody, a spotřeby elektrické energie. Poplatky, které jsou případně vybírány majiteli "extra " jsou vždy uvedené u konkrétního ubytování.
V ceně jsou započítány bankovní poplatky spojené s transakcemi plateb do zahraničí.

Několik důvodů proč do Řecka s greece-trip.info

  • Specializace na Řecko - zejména oblast "Severního Řecka" více jak 15 let
  • Osobně vybíráme ubytovací kapacity a jejich poskytovatele nebo majitele
  • Rezervace konkrétního studia nebo apartmánu v pobytovém domě, v případě,že je to možné...:))
  • Pomoc při výběru ubytování podle vašeho přání
  • Zákaznický servis v sezóně od 9 -21 hod, v případě nutnosti i v nočních hodinách
  • Možnosti dopravy: autem, busem, letecky
  • Cestovní pojištění včetně storno pobytu
  • Nástupní dny v kterémkoli dnu v týdnu
  • Délka pobytu téměř dle vašeho přání
  • Snadná rezervace i pro Slovenské občanyVideo - Strymonský záliv - Asprovalta


Kontakty

Komunikace v českém a slovenském jazyce
Letenky

 Pojištění na cesty    >>